راهنمای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

راهنمای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود


شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است(م 94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (م 95 ق ت)

مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود


- تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود….……....……..2 برگ
- شرکت نامه …………………………….…………........………2 برگ
- اساسنامه ………………........…………………………………2 جلد
- صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ……………… ...2 نسخه
- فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران در صورتیکه خارج از سهامداران انتخاب شود
- اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز
روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود


یک- پس از تکیمل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه (مطابق نمونه ضمیمه) و تهیه دو جلد اساسنامه و امضاء ذیل تمام اوراق توسط شرکاء، جهت پرداخت هزینه تعیین نام پس از اخذ فیش به بانک های معینه مراجه و فیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه و واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهارنامه اقدام می نماید . ت
دو - چند نام با توجه به اینکه:1- نام خارجی نباشد 2- سابقه ثبت نداشته باشد 3- داری معنا و مفهوم باشد 4)با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد) انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نام های ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام تعیین شده را در روی برگ اظهارنامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود . ت
سه - مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شد (2 برگ تقاضانامه- 2 برگ شرکت نامه - 2 جلد اساسنامه - فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء - ارائه مجوز در صورت نیاز - 2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین) تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعود به (احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت) به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید . ت
چهار- در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایرادی یا نقصی در مدارک ابزاری مشاهده ننماید نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکتها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید . ت
تذکر1) قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تاسیس در روزنامه کثیرالانتشار و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج در یک مرحله به بانک پرداخت شود . ت
تذکر2) در صورتیکه کارشناس اداره ثبت شرکتها ایراد یا نقصی در مدارک مشاهده نماید مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع نقص یا ایراد اقدام نماید . ت
تذکر3) در صورتیکه کارشناس اداره ثبت شرکتها موضوع شرکت را محتاج مجوز از مراجع ذیصلاح تشخیص دهد نسبت به تهیه استعلام اقدام و برگ استعلام پس از اخذ امضاء از مسئولین مربوطه در دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها ثبت دفتر شده و به مرجع مربوطه همراه با یک نسخه فتوکپی از مدارک تحویل داده شود . ت
پنج- پس از پرداخت مبلغ حق الثبت، فیش مربوطه را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه و واحد مربوطه نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ تقاضانامه و درج مبلغ پرداختی و تاریخ و شماره فیش اقدام می نماید . ت
شش- مدارک به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکاء (که خود از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید جمله ( ثبت با سند برابر است) امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده به امضاء رئیس اداره ثبت شرکتها برسد. یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک (تقاضانامه - شرکت نامه - اساسنامه - صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس - صورتجلسه هیئت مدیره) ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شده و تحویل متقاضی می گردد . ت
هفت- متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور، مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده متشکله را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد . ت
هشت- متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارک مربوط به خود، نسخه دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در خیابان بهشت ( خیابان جنوبی پارک شهر) جهت درج در روزنامه رسمی (پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می گردد) تسلیم می نماید . ت
تذکر : در صورت نیاز فوری به آگهی تاسیس شرکت قبل از انتشار در روزنامه رسمی باید چند نسخه فتوکپی از آگهی تاسیس تهیه و هنگام تحویل اصلی آگهی به دفتر روزنامه رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گردد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود . ت
توجه : قبل از اقدام به تکمیل نمودن مدارک شرکت با مسئولیت محدود، موارد ذیل را مطالعه فرمایید .
یک- حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود (م 94 ق ت )
دو- حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد
سه- سعی شود در نام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود، اسم شریکی که در نام شرکت قید شود، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود (م 95 ق ت )
چهار- شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیرعامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیرنقدی نماید و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است (م 96 ق ت )
پنج- در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است(م 97 ق ت )
شش- کلیه شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند (م 98 ق ت )
هفت- سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآید و سهم الشرکه نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند (م 102 ق ت )
هشت- انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود (م 103 ق ت )
نه- شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که بصورت موظف با غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نا محدود معین می شوند اداره می گردد (م 104 ق ت )
ده- مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد (م 105 ق ت )
یازده- تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجددا دعوت شوند و در اینصورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند، اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد (م 106 ق ت )
دوازده- هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید (م 107 ق ت )
سیزده-روابط شرکاء شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء است اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد (م 108 ق ت )
چهارده- در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد (م 109 ق ت )
هیئت نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یکسال انتخاب می شوند و اعضای هیئت نظار نبایستی عضو هیئت مدیره شرکت باشند . ت
وظایف هیئت نظار
أ. تحقیق نماید که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد . ت
ب. در شرکت نامه تقویم سهم الشرکه غیرنقدی به صراحت ذکر شده باشد . ت
ت. دعوت شرکاء برای مجمع عمومی فوق العاده
ث. اعضاء هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشد(م 167 ق ت )
ج. اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه ساله گزارش به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبطهایی مشاهده نمایند موضوع را در گزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شکرت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می کنند (م 168 ق ت )
ح. تا 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند. (م 170 ق ت)
پانزده - شرکاء شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء (م 110 ق ت)
شانزده- اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع (سه چهارم) سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید. اساسنامه شرکت می تواند حد نصاب دیگری رامقرر دارد (م 111 ق ت)
هفده- در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود در شرکت نماید (م 112 ق ت)
هجده - سرمایه احتیاطی مجمع عمومی می تواند مقرر نماید درصدی از سود قابل تقسیم بعنوان سرمایه احتیاطی منظور گردد . ت
نوزده- شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود :
ش .1 وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد . ت
ش .2 وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد . ت
ش .3 در صورتیکه شرکت ورشکست شود
ش 4 . در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد
ش .5 در صورتیکه بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلائل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند
ش .6 در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد. (مواد 93و 114 ق ت)
بیست- اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند :
أ . مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق او اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند . ت
ب. کسانی که به وسایل متقبلانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند . ت
ت. مدیرانی که با نبودن صورت دارای یا به استناد صورت دارایی مزور منافق مرهومی را بین شرکاء تقسیم کنند (م 115 ق ت)
بیست و یک- ثبت کلیه شرکت های مذکور (سهامی عام - سهامی خاص - با مسئولیت محدود - تضامنی - مختلط سهامی - تعاونی) در این قانون (قانون تجارت) الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکتها است (م 195 ق ت)
بیست و دو- در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکت نامه ها و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد (م 196 ق ت)
بیست و سه- در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کییفیت تفریق حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195 (بند 21) لازم الرعایه است. (م 200 ق ت)
بیست و چهار- در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکت های مذکور در این قانون به استثنای شرکت های تعاونی صادر می شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده، قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود شرکت متخلف به جزای نقدی محکوم خواهد شد (م 201 ق ت)
بیست و پنج- در شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیبت دیگری مقرر داشته باشد (م 213 ق ت)
بیست و شش- هر شرکت تجاری ایرانی مذکور در این قانون (قانون تجارت) و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد (قسمتی از م 220 ق ت)
بیست و هفت- انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است
بیست و هشت- انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است
بیست و نه- پس از تشکیل با شرکت با مسئولیت محدود و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و کل) و پلمپ آنها در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند

پیوست ها

شماره ……………… ر

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت شرکتها مالکیت

صنعتی تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی

اداره ثبت ………………… ر

امضاء کننده/ امضاءکنندگان زیر …………………………………… شرکت …………………………………. با مسئولیت محدود
ثبت شرکت مزبور را با مشخصات زیر تقاضا می نمایم/ می نماییم
ش . 1 نام کامل شرکت و نوع آن شرکت …………………………. با مسئولیت محدود
ش . 2 موضوع شرکت: موضوع فعالیت شرکت در این قسمت درج گردد
ش 3 . مرکز اصلی و نشانی صحیح آن: تهران خیابان کوچه پلاک کد پستی
ش 4 . اسامی شرکاء با مؤسسین
نام و نام خانوادگی
ش . 1 آقای/ خانم
ش 2 . آقای/ خانم
ش . 3 آقای / خانم
ش - 5 مبدا تشکیل شرکت و مدت آن از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
ش - 6 سرمایه شرکت
أ. نقدی مبلغ ……………………………………..…………….. ریال
ب. غیرنقدی مقوم به مبلغ ………………………………………. ریال
ش - 7 میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء
نام و نام خانوادگی درصد شراکت مبلغ شراکت
ش 1 . آقای/ خانم
ش . 2 آقای/ خانم
ش 3 . آقای/ خانم
ش - 8 مدیر یا مدیران شرکت، اشخاصی که حق امضاء دارند
ش 1 . آقای / خانم.......... به سمت رئیس هیئت مدیره
ش 2 . آقای / خانم.......... به سمت مدیرعامل
ش . 3 آقای / خانم.......... به سمت عضو هیئت مدیره
حق امضاء اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مشترک آقای/ خانم.......... وآقای/ خانم.......... همراه با مهر شرکت معتبر است
ش 9 - ترتیب تقسیم سود شرکت به نسبت سهم الشرکه شرکاء
ش 10 - موقع رسیدگی به حساب سالیانه پایان سال شمسی (طبق اساسنامه
ش - 11 انحلال شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت
ش 12 - محل ثبت شرکتامضاء


ملاحظات: کلیه شرکاء با قید نام ونام خانوادگی و سمت (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً) امضاء نمایند .

 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


اداره کل ثبت شرکتها مالکیت صنعتی

شرکت نامه رسمی

در تاریخ ............در دفتر شرکتنامه ثبت شرکتهای داخلی به شماره ........ثبت و هویت شرکا نزداینجانب محرز گردید . ر
مسؤل دفتر ............ ر

ش 1 . نام شرکت و نوع آن شرکت ……………………………… با مسئولیت محدود
ش 2 . موضوع شرکت در این قسمت موضوع فعالیت شرکت قید شود
ش 3 . مرکز اصلی و نشانی کامل آن تهران خیابان کوچه پلاک کد پستی
ش . 4 اسامی شرکاء یا مؤ سسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آنها
نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه تاریخ تولد صادره از آدرس محل اقامت
ش . 1 آقای/ خانم
ش . 2 آقای / خانم
ش 3 . آقای / خانم
ش - 5 مبدا تشکیل شرکت و مدت آن از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .
ش - 6 سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی.
سرمایه شرکت اگر نقدی باشد مبلغ ……………………………………….ریال نقد
سرمایه شرکت اگر غیرنقدی باشد مقوم به مبلغ ……………………………………………..ریال
ش - 7 میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء.
در این قسمت سرمایه شرکت بصورت سهم الشرکه شرکاء تحریر گردد.
مثلا
ش . 1 آقای/ خانم........... 50% سهم الشرکه معادل ریال
ش 2 . آقای / خانم........... 50% سهم الشرکه معادل ریال
ش - 8 مدیران شرکت و اختیارات آنها و اشخاصی که حق امضاء دارند.
در این قسمت نام مدیران شرکت و حق امضاء آنان قید گردد.
مثلا
آقای/ خانم............ به سمت رئیس مدیره
آقای / خانم........... به سمت مدیرعامل
آقای/ خانم.......... به سمت عضو هیئت مدیره تعیین و حق امضاءکلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت یا امضاء مشترک آقای / خانم.......... و آقای/ خانم......... همراه با مهر شرکت معتبر است.
ش 9 - موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت
موقع رسیدگی به حساب در پایان هر سال شمسی و ترتیب تقسیم سود به نسبت سهم الشرکه شرکاء است که در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است
ش - 10 انحلال شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت خواهد بود
ش - 11 محل شعب فعلی در صورتی که شرکت دارای شعبه است نام شهرستان و آدرس شعبه قید و در صورتیکه شرکت فاقد شعبه است قید شود شعبه ندارد
ش 12 - بازرس شرکت انتخاب بازرس در شرکت اختیاری است و در صورتیکه بازرس انتخاب شده نام وی قید شود
ش 13 - تاریخ …………………………………………………… ش

امضاء مؤسسین شرکت

ملاحظات: کلیه مؤسسین اصالتا یا وکالتا با قید نام ونام خانوادگی خود و درج سمت امضاء نمایند

 

بسمه تعالی


وجوه افتراق و اشتراک بین شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود


ش 1 - در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشند
ش - 2 حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت ممحدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است
ش - 3 در شرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% در تعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد
ش 4 - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است
ش - 5 مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند
ش - 6 انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است
ش 7 - شرایط احراز حدنصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد
ش - 8 مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شرکت با مسئولیت محدود اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظار در صورتی خواهد بود که تعداد شرکاء آن از 12 نفر بیشتر باشد
ش - 9 در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است
ش - 10 سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است . سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شکراء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند
ش - 11 مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند. مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود
ش - 12 تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند
ش 13 - حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود
ش - 14 تقویم سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء در این خصوص دارای مسئولیت می باشند . تقویم آورده غیرنقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود
ش - 15 مدارک تاسیس در شرکت سهایم خاص عبارتند از
دو برگ اظهارنامه و دو جلد اساسنامه و گواهی بانک دایر بر پرداخت 35% سرمایه تعهدی و فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان و صورتجلسات مجمع عمومی مؤسس و هیئت مدیره
مدارک تاسیس در شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه و دو جلد اساسنامه و فتوکپی شناسنامه شرکاء و صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس و هیئت مدیره
ش - 16 برای کسب اطلاعات بیشتر می توان به کتاب قانون تجارت در باب شرکت سهامی و با مسئولیت محدود مراجعه نمود

 

برگرفته از : شبکه زنان کارآفرین

 

/ 0 نظر / 8 بازدید