نگاهی به فلسفه های مدیریت بازار یابی

نگاهی به فلسفه های مدیریت بازاریابی

غلامرضا سعید محمدی

اداره مطالعات و بازاریابی
بانک رفاه
research@bankrefah.ir

مقدمه

مدیریت بازاریابی را کوششی آگاهانه برای دستیابی به نتایج مبادله مطلوب بابازارهای مورد نظر دانسته اند. شناخت فلسفه هایی که راهنمای اینگونه تلاش هایبازاریابی هستند و آگاهی از ارزش نسبی هر یک در رابطه با “ سازمان”، “ مشتریان” وجامعه”، موضوع مورد بحث ما در این مقاله می باشد. سازمانها فعالیت های بازاریابیخود را بر اساس پنج دیدگاه قرار می دهند، این دیدگاه ها عبارت اند از: تولید،محصول، فروش، بازاریابی و بازاریابی اجتماعی

دیدگاه تولید:

گرایش تولید یکی از قدیمیترین فلسفه ها برای رهنمود دادن به فروشندگان است. گرایش تولید بر پایه این فرض بنا شده است که مصرف کننندگان خواهان محصولاتی هستندکه در دسترس بوده، استطاعت خرید آن را داشته باشند؛ بنابراین مدیریت باید فعالیتخود را بر بهبود کارایی تولید و توزیع متمرکز کند.

هنوز هم دیدگاه تولید یکی از دیدگاه های مفیدی است که در دو وضع زیر کاربرددارد. نخستین وضع مربوط به زمانی است که تقاضا برای محصول بیش از عرضه می باشد. دراینجا مدیریت باید برای افزایش تولید در صدد یافتن راههایی برآید. دومین وضع مربوطبه زمانی است که قیمت تمام شده محصول بسیار بالا باشد و باید برای کاهش آن چاره ایاندیشید. برای مثال، فلسفه کلی هنری فورد بنیانگذار خودرو سازی فورد این بود کهفرآیند تولید خودروی مدل ؛تی؛ کامل شود، به گونه ای که هزینه آن کاهش یابد و مردماز نظر مالی توان خرید آن را داشته باشند. او به شوخی می گفت که مردم باید هر رنگیرا که می خواهند انتخاب کنند، مشروط بر اینکه چیزی غیر از رنگ سیاه نباشد.

برخی از سازمانهای خدماتی، مانند نهادهای دولتی، از این فلسفه پیروی می کنند. اگرچه این نهادها قادرند مشکلات ارباب رجوع بسیاری را برطرف کنند. ولی این نوعمدیریت باعث نارضایتی مراجعه کنندگان می شود. در این سازمانها فرض بر این است کهارباب رجوع به خدمات ارائه شده نیاز دارند، بنابراین برای راضی کردن این افراد بهطور بهینه اقدامی صورت نمی گیرد.

دیدگاه محصول (Product Concept):

یکی دیگر از دیدگاه های عمده ای که در بازاریابی وجود دارد دیدگاه محصول است. این دیدگاه بر این اصل بنا شده است که مصرف کنندگان، محصولاتی را که بهترین کیفیت،کارکرد و شکل را دارند خواهند خرید؛ بنابراین سازمان باید انرژی خود را به بهبوددائم محصول اختصاص دهد. دیدگاه محصول می تواند به “ نزدیک بینی بازاریابی” منتهیگردد. برای مثال، مدیران راه آهن آمریکا چنین می اندیشیدند که مصرف کنندگان خواستارراه آهن هستند و نه وسیله حمل و نقل، از این رو به چالش بزرگ و روز افزونی کهبوسیله خطوط هوایی، اتوبوس، کامیون و خودرو شخصی در پیش رویشان قرار داشت توجهنکردند.

بسیاری از دانشکده ها چنین فرض کردند که فارغ التحصیلان دبیرستانی خواستار آموزشهنر هستند و از چالش فرآیند (مدرسه های حرفه ای) غافل ماندند.

دیدگاه فروش (Selling Concept):

بسیاری از سازمانها به دیدگاه فروش توجه می کنند و آن بدین معنی است که اگرسازمان تلاش وسیع و گسترده در امر فروش و افزایش آن انجام ندهد محصولات شرکت فروشنخواهد رفت. در مرحله عمل، این دیدگاه را در مورد کالای ناخواسته به کار می برند،یعنی کالائی که خریدار به فکر خرید آن نمی افتد، مثل بیمه، دست اندرکاران صنایعباید بتوانند خریداران احتمالی را شناسایی کنند و محصولات خود را بفروشبرسانند.

بسیاری از شرکت ها، هنگامی که با مازاد ظرفیت رو به رو هستند از دیدگاه فروشاستفاده می کنند. هدف آنها فروش چیزهایی است که ساخته اند و نه ساخت چیزهایی کهخواست بازار است.

در اینجا فروش نقش اساسی دارد و رضایت مشتری در مرتبه دوم اهمیت است. این دیدگاهبر ایجاد فروش و انجام گرفتن معامله و نه ایجاد رابطه بلند مدت و سودآور با مشتریمتکی است. دیدگاه فروش بر این فرضیات استوار است که اگر مشتری تشویق به خرید محصولشود آن را دوست خواهد داشت. در مورد خریدار، این مفروضات نمی تواند دارای بنیانیمحکم باشند، نتیجه بیشتر تحقیقات نشان می دهدکه مشتریان ناراضی برای بار دوم اقدامبه خرید همان جنس نمی کنند و بدتر اینکه به طور متوسط یک مشتری راضی رضایت خود رابه سه نفر خواهد گفت، ولی مشتری ناراضی، نارضایتی خود را به بیش از ده نفر منتقل میکند.

دیدگاه بازاریابی (Marketing Concept):

مقصود از دیدگاه بازاریابی این است که دستیابی به هدف های سازمان در گرو شناختنیاز خواسته های بازار مورد نظر و تحویل کالای مورد پسند مشتریان بصورتی اثربخش وبا بازدهی بالاتر از شرکت های رقیب است. دیدگاه فروش گاهی با دیدگاه بازاریابی جابه جا می شوند. در نمودار زیر این دو دیدگاه مقایسه شده اند.

در دیدگاه فروش، مبنای فعالیت های شرکت ها تولید بود، که این تولید باید از طریقسیاست های تشویقی و ترفیعی به فروش می رفت تا از سود به دست آمده، ادامه حیات شرکتممکن گردد. اما در مفهوم و دیدگاه بازاریابی آغاز و مبنای همه فعالیت ها نیازها وخواسته های مصرف کنندگان و مشتریان، یا بطور کلی، خریداران است که از طریق تحقیقاتبازاریابی و بررسی شناخت بازار مشخص می شود. هدف نیز کسب سود با ارضای نیازخریداران و ارائه خدمات لازم است.

پایه های گرایش بازاریابی چهار عامل است:

1.

خریدار گرایی، علت وجودی سازمان ارضا کردن خواسته های مشتریان هدفاست.

2.

نگرش سیستمی، سازمان باید به تصمیم گیری با نظر سیستمیبنگرد.

3.

هدف گرایی، سازمان باید در جستجوی بازده رضایت بخش برای سرمایهگذاری های صاحبان شرکت باشد.

4.

بازارگرایی همگانی، سازمان باید دارای بینش وسیعباشد.

بسیاری از شرکت های عمومی براساس دیدگاه بازاریابی عمل می کنند، ولی واقعیت چیزدیگری است آنها فقط نمادهای بازاریابی هستند، مثل معاون بازاریابی، برنامهبازاریابی و تحقیقات بازاریابی. این بدان معنا است که این شرکت ها مشتری مدار و بهاصطلاح بازارگرا هستند. پرسش این است که آیا آنها توانسته اند به شیوه های ظریفنیازهای در حال تغییر و استراتژی های شرکت های رقیب را درک کنند یا خیر؟ شرکت هایبزرگ قدیمی مثل آی.بی.ام، جنرال موتورز و زنیت چون نتوانسته اند خود را با استراتژیهای نوین بازاریابی تطبیق بدهند، مقدار زیادی از سهم بازار خود را از دست داده اند. در دیدگاه بازاریابی هدف این است که مساله رضایت مشتری بصورت تار و پود شرکتدرآید رضایت مشتری یک هوس نیست بلکه به بخشی از حیات شرکت ها در می آید و همانندفرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعاتی (IT)

/ 0 نظر / 4 بازدید