چرا كاركنان سازمان را ترك مي كنند

( 7 دليل پنهان كه پول هيچيك از آنها نيست )

جرقه هاي تصميم قطع ارتباط چه زمان در ذهن كاركنان پديد مي آيد؟
بعد از اينكه ...
• براي ارتقاء در سازمان ناديده گرفته مي شوند
•درمي يابند كه شغلشان مطابق انتظاراتشان نيست
•از زمزمه هاي انتقالشان به بخش هاي ديگر سازمان آگاهي مي يابند
•با خواسته انجام كاري غيراخلاقي مواجه مي شوند
•با آزار جنسي يا تبعيض نژادي روبرو مي شوند
•از تبعيض در پرداخت حقوق و مزاياي مشاغل مشابه خود در سازمان آگاهي مي يابند
•احساس مي كنند اختياراتي ناچيز و بي اهميت در شغل خود دارند
•با رئيس خود به اختلاف نظر مي رسند
•با همكاران خود به تعارض مي رسند
•در ارزيابي عملكرد، به ناحق رتبه اي پائين كسب مي كنند ...

 

منبع : مدیریت دانش سازمانی – شماره 18

/ 0 نظر / 21 بازدید