مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی

بهارک سفید گران

ادارهسازمان و برنامه ریزی
بانک رفاه
research@bankrefah.ir

اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهیکارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر اینباور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد وکارکنان است می توان گفت که: مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، درزمان مناسب و برای انجام کار مناسب است.

بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود؛مشارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود که این درگیری شخص را تشویق می کندکه به تحقق هدف های گروه کمک کند و در مسؤلیت ها و پیامدهای آنها سهیم شود.

مدیریت مشارکتی دو هدف عمده را دنبال می کند: نخست، ارج نهادن به ارزش هایانسانی و به یاری طلبیدن افرادی که به نوعی با سازمان در ارتباط اند. دوم، رسیدن بههدف های از پیش تعیین شده به کمک همین افراد. این هدف ها بر چند اصل اساسی استواراست:

1.

هر فرد عضو سازمان جزئی از یک ماشین بزرگ به حساب نمی آید، بلکهانسانی برخوردار از قدرت تفکر، هوش و استعداد و تجربه های گرانقدر است که هر گاهزمینه ها و شرایط مساعد فراهم شود، می تواند همه چیز را به نفع خود و سازمان خودتغییر دهد.

2.

هر کار لزوماً به بهترین و مفیدترین حالت ممکن انجام نمی شود و بیتردید می توان هر کار معین را به گونه ای بهتر انجام داد و بهبود مستمر در انجامکار (Continuous Improvement) به کمک اعضای مجموعه به صورت گروهی انجام میشود.

3.

مشارکت کارکنان کمک می کند تا مدیریت از بسیاری کارهای جزئی آسودهشود و به کارهای اساسی بپردازد.

چنانچه اجرای مدیریت مشارکتی و نظام های تشکیل دهنده آن با موفقیت همراه باشد،از مزایا و پیامدهای چون بهبود روابط انسانی بین مدیریت و کارکنان، تقویت انگیزش درکارکنان، بهبود گردش کار در سازمان، بروز خلاقیت و نوآوری، تقلیل هزینه های تولیدکالا و خدمات، افزایش احساس تعلق سازمانی در کارکنان و همسو شدن هدف های آنان باهدف های سازمان و در نهایت افزایش رضایت مشتری و به دست آوردن سهم بیشتر در بازاربرخوردار خواهد بود.

برای دستیابی به این مزایا باید ابتدا ویژگی های افراد مشارکت جو را بشناسیم کهسلامت روانی و ادراکی و توانایی ایجاد اندیشه های بسیار با سرعت زیاد و ارائه آن هابه افراد فرادست؛ ابتکار؛ توانایی ایجاد و ارائه پیشنهادهای جدید؛ استقلال رای وقدرت داوری؛ متفاوت بودن از همکاران در ارائه دیدگاهها و اندیشه های نو ومسؤلیتپذیری، از جمله مشخصات افـراد مشارکت جو است. معمولاً چنین افرادی را می توان درسازمان هایی با ویژگی های زیر یافت:

1.

رقابت؛ در آن ها رقابت کامل و فشرده است چرا که مشارکت در سازمانیتحقق می پذیرد که رقابت کامل بر آن حاکم باشد.

2.

دسترسی مدیران به دانش گسترده؛ مدیران سازمان های مشارکت جو بر ایناعتقادند که دانش در سطح سازمانشان به وفور پراکنده است و خود به راحتی می تواننداندیشه ها و دیدگاه های دیگران را مستقیم و بی واسطه دریافت کنند.

3.

احترام به افراد؛ کارکنان این سازمان ها بر این باورند که می توانندهمگام با نیازهای سازمان رشد کنند.

4.

روابط دائمی و بلند مدت کارکنان و در نتیجه برخورداری از امنیت شغلیاز دیگر ویژگی های این سازمان ها است.

5.

استقبال مدیران از عامل تغییر؛ در این سازمان ها همه مدیران تغییررا به عنوان تنها عامل پایداری می دانند و با خشنودی از آن استقبال می کنند. طبیعیاست در چنین سازمانی لازم نیست که مدیر بخش زیادی از وقت خود را با اندیشه دربارةچگونگی برخورد با تغییرات بگذراند، زیرا همه به این باور رسیده اند که تغییر نوعیارزش مثبت است.

6.

از ویژگی های سازمان مشارکت جو، ساختار متغیر و تعاملی آن است. درفعالیت های از پیش برنامه ریزی شده مناسبترین ساختار، ساختار سنتی و مکانیکی استاما در شرایط مشارکتی، ساختار پویا راهگشاتر است و نظام کنترلی کمتر برقرار می شود. در چنین شرایطی افراد از آزادی عمل بیشتری برخوردارند، البته با این فرض که درسازمان تعادل و موازنه برقرار باشد، زیرا اعضای چنین سازمانی نه محیط کار خود راآشفته و پر هرج و مرج می خواهند که افراد به هر کاری دست بزنند و نه این که میخواهند کنترل مستقیم به گونه ای باشد که هیچ جرقه ذهنی متبلور نشود.

7.

انعطاف پذیری مشخصه دیگر این گونه سازمان ها است. در ساختار سازمانیانعطاف پذیر تحول گرا، تبادل اطلاعات به راحتی انجام می شود و افراد در فرایندتصمیم سازی مشارکت دارند.

گسترش فرهنگ مدیریت مشارکتی ـ به سان رویکردی نو و جامع به کل مجموعه ـ بخشی ازهدف های بلند مدت مدیریت است که نظام های اجرایی آن را با توجه به شرایط خاص سازمانطراحی و به مورد اجرا می گذارند و با جابجایی فرد یا بروز اتفاقی خاص، متوقف نمیشود.

یکی از عوامل اصلی و مؤثر در اجرای مدیریت مشارکتی، صداقت مدیریت است. کارکنانسازمان باید از صداقت مدیریت اطمینان کامل داشته باشند و به خوبی از دلایل آن آگاهباشند. در این صورت با مشارکت دادن کارکنان در امور سازمانی می توان نتایج وپیامدهای همه جانبه ای را برای سازمان و کارکنان آن فراهم آورد. در نظام مشارکتسازمانی، مدیران و کارکنان به تبادل نظر با یکدیگر می پردازند و همین امر منجر به

/ 0 نظر / 5 بازدید