کسب و کار نام تجاری

کسب و کار نام تجاری

کسب و کار نامتجاری
جانمیلر و داوید موئیر
معرفی: منصور مجدم

جانمیلر طراح و برنامه ریز نامهای تجاری (BRAND) کلیدی (مانند یونی لیور، نستله، فورد، آی بی ام و آمریکن اکسپرس) موسسه تبلیغاتیاوجیلوی است. وی قبل از پیوستن به اوجیلوی به عنوان مشاور مستقل برای گستره وسیعیاز مشتریان و صنایع مختلف مانند ویرجین آتلانتیک، سوبارو، و شل کار می کرد. آثارشدر نشریاتی مانند ادمپ و مارکتینگ ویک آمده است. پس از فارغ التحصیلی در رشته فلسفهاز کینگز کالج لندن، فوق لیسانس خود را در زمینه هوش مصنوعی دریافت کرد.
داویدموئیر مدیر توسعه موسسه تبلیغاتی اوجیلوی است. وی برای نامهای تجاری مختلفی در اینموسسه کار کرده است. آثارش در نشریاتی مانند فاینانشیال تایمز و گاردین چاپ شده ودربرنامه های تلویزیونی هم ظاهر شده است. وی دارای فوق لیسانس با درجه ممتاز درامور سیاسی و اقتصادی از دانشگاه گلاسکو و فوق لیسانس مدیریت با درجه ممتاز ازمدرسه بازرگانی لندن است.
نویسندگان درباره دلیل نوشتن کتاب می گویند: «دردسامبر 2001، مشتری جدیدی سوال سنگینی از ما کرد. موقعیت مسلط بازار را رقبای مهاجماز بین برده بودند. بنابراین مشتری جدید آمادگی داشت که سرمایه گذاری سنگینی برایاحیای نام تجاری شان انجام دهد. آنها سوال می کردند گسترده ترین مزایایی که یک نامتجاری قوی می تواند برای کسب و کار بیاورد چیست؟
همین که آماده پاسخگویی میشدیم، خیلی از تکه های تصویر را پیدا کردیم. ولی تصویر کلی اینکه چگونه یک نامتجاری قوی می تواند در سراسر یک کسب و کار، ارزش خلق کند به دست نیامد. ادبیات جالبتوجه زیادی وجود داشت: علمی، مطالعاتی، داستانی از مشتریان، مطالعات موردی،پژوهشهای موسسه تبلیغاتی. ولی همه اینها به صورت مقاله، و سمینار در همه جا پراکندهبود. چون کتاب جامعی که همه یافته ها را درباره ارزش نام تجاری برای کسب و کار یکجاآورده باشد وجود نداشت. پس تصمیم گرفتیم کتابی فراهم کنیم که شامل این موارد باشد ویافته های تازه تری را وارد کنیم.
ما نمی خواستیم یک کتاب بازاریابی درباره نامتجاری بنویسیم، بلکه نظر ما عرضه کتابی درباره ارزش نام تجاری برای کسب و کار بود. به همین خاطر آن را کسب و کار نام تجاری نامیدیم. از کلیه نقشهایی که نامهای تجاریمی‌توانند در سراسر پهنه کامل کسب و کار بازی کنند، از منابع انسانی تا توسعه محصولو البته سهم بازار و ارزش مشتری خلاصه ای آورده ایم».
نام تجاری در صدر دستورکار مدیران قرار می گیرد. یک نام تجاری قوی می تواند در سراسر کسب و کار ارزش خلقکند، و به همین علت سرمایه گذاری در نامهای تجاری به عنوان یک اولویت استراتژیک درخیلی از شرکتها درحال افزایش است.
کتاب در پنج بخش تنظیم شده است که خلاصه ای ازهر بخش در اینجا مطرح می شود:

بخش اول: نام تجاری و کسب وکار
واژه «نام تجاری» یکی از پراستفاده ترین واژگان کسب و کار شده است. چون نام تجاری موضوع این کتاب است، ما با تعریف معانی مختلف نام تجاری آغاز میکنیم. نقطه آغاز ما تعریف نام تجاری توسط داوید اوجیلوی است که می گوید: «جمعنامشهود ویژگیهای یک محصول: نام، بسته بندی، و قیمت آن، تاریخچه، شهرت، و نحوه ایکه تبلیغ می شود».
البته، ممکن است درباره هر تعریف دقیقی از نام تجاری مجادلهصورت گیرد. به همین خاطر برای درک بهتر تعریف نام تجاری، 5 موضوع را مطرح میکنیم.
1 –
نام تجاری ارزش محصول یا خدمت را ورای کارکردش تحکیممی کند. یعنی پشتیبانی از قیمت و ارزش.
2 –
نام تجاری اتصالیاست بین سازمان و ذی‌نفعانش - فراهم کردن نشانه ای از استمرار واعتماد.
3 –
نام تجاری نتیجه رفتار است. هر کار سازمان میتواند روی نام تجاری تاثیرگذار باشد.
4 –
نام تجاری فقط درخاطر مردم وجود دارد. (مجموعه ای از احساسات و ارتباطات در ذهن مصرفکننده).
5 –
نام تجاری می تواند منظور (هدف) و مسیر سازمان راتعیین کند. (تامین منبعی برای علاقه و انگیزه ذینفعان).
ما معتقدیم که نامهایتجاری برای خلق ارزش در درون یک سازمان حیاتی هستند. به هرحال، برخی سوءتفاهم‌هامنجر به نگاه محدود به استراتژی نام تجاری می شوند.
_
استراتژی نام تجاری چیزیبیش از بازاریابی است.
بازاریابی، به معنای خاص، بردن کالا و خدمت به بازار است. ما معتقدیم که نامهای تجاری می توانند نقش گسترده‌تری بیش از رشد و نگهداشت سهمبازار بازی کنند.
_
استراتژی نام تجاری چیزی بیش از ارتباطات است.
ایجاد یکنام تجاری قوی چیزی بیش از ارتباطات می طلبد: بیش از آنی است که می گویید (و چگونهآن را می‌گویید) نام تجاری از درون کارهایی که انجام می دهید (و چگونه انجام میدهید) رشد می کنند.
_
استراتژی نام تجاری چیزی بیش از کارآمدی است.
کارآمدیانجام درست یک کار – فی نفسه یک استراتژی نیست. نامهای تجاری ممکن است به قیمت ازدست دادن جایگاه رقابتی‌شان در بلندمدت، عملکرد خوبی در کوتاه مدت داشتهباشند.
_
استراتژی نام تجاری چیزی بیش از جاگیری است.
جاگیری مشخصا دربارهمتمایز ساختن نام تجاری از رقبایش است: شکافی را پیدا کن، سپس آن را پر کن. بههرحال، استراتژی های جایگاه محور، غالبا اهمیت استقرار در نقطه برابری را نمیبینند.
ما پیشنهاد می کنیم که استراتژی نام تجاری نهایتا بایستی به عنوان یکرویکرد برای ایجاد ارزش سهامداران تلقی شود. مهمترین محرک ارزش سهامداران گردشنقدینگی است. ما استدلال خواهیم کرد که یک نام تجاری قوی می‌تواند اثربخشی بر گردشنقدینگی یک شرکت داشته باشد. تا موقعی که ما در استفاده از نام تجاری در زمینهاستراتژی کسب و کار ماهر نشویم، قدرت بالقوه آنها ممکن است نامکشوف باقیبماند.

بخش دوم: منبع ارزش کسب وکار
نامهای تجاری می توانند از راههای مختلفی برای کسب و کار ارزش خلقکنند. از رشد و نگهداشت بازار، تا جذب و نگهداشت پرسنل با استعداد. ما چند منبعبالقوه ارزش کسب و کار را که نام تجاری قوی می توانند ایجاد کنند در این بخش بررسیمی کنیم.
_
نامهای تجاری قوی بر سهم بازار تسلط دارند.
پژوهش نشان می دهد کهقدرت نام تجاری با سهم بازار همبستگی دارد و همچنین سهم بازار قویا به سودآوری وصلاست. دیگر اینکه، نام تجاری سهم بازار را قادر می سازد خود تحکیم باشد.
_
نامهایتجاری قوی برای ورود رقبا مانع می سازند.
نامهای تجاری می توانند نقش دفاعی بازیکنند. هزینه های مرتبط با استقرار یک نام تجاری قوی در یک طبقه از کالا غالبا میتواند رقبای بالقوه را از ورود به بازار بازدارد.
_
نامهای تجاری قوی می تواننددر محصولات جدید استفاده شوند.
نامهای تجاری قوی برای کسب وکارها گزینه رشددرمحصولات جدید را ارائه می دهند. این امراجازه دسترسی به جریان نوآوری جدید را میدهد و یا به کسب و کار اجازه می دهد به تغییرات بازار پاسخ دهد.
_
نامهای تجاریقوی می توانند وارد بازارهای جدید شوند.

/ 0 نظر / 5 بازدید