تعریفمالیاتهایتکلیفی

طبققانونمالیاتهایمستقیم، مالیاتهایتکلیفیبهمالیاتهاییاطلاق می گرددکهپرداخت کنندگانوجوههنگام پرداختمکلفند:

-1 مالیاتمتعلقهرابهمیزانیکهدر قانونپیشبینیشدهاستمحاسبهواز وجوهپرداختیکسرنمایند.

-2 وجوهکسر شدهبهعنوانمالیات قطعییاعلیالحسابگیرندهوجه(صاحب درآمد) راظرفمهلتمقرربهحسابهای تعیینشدهازطرفسازمانامورمالیاتی کشورواریزورسیدآنرابهمودیمالیاتی (گیرندهوجهارائهنمایندولذاباتوجهبه مطالبمذکورمیتوانگفتکهمالیاتهای تکلیفیقسمتیازمالیاتبردرآمداشخاص یامودیانمالیاتیاستکهتکیلفکسر وپرداختآنبرعهدهپرداختکنندگان وجوهگذاردهشدهاست،ازطرفیاینگونه مالیاتهاتشابهیبامالیاتهایغیرمستقیم دارندبااینتفاوتکهمالیاتغیرمستقیم توسطاشخاصثالثازخریدارکالاوصول میگردددرصورتیکهمالیاتهایتکلیفی ازوجوهپرداختییاتخصیصدادهشدهکسر وبهحسابهایمربوطواریزمیگردد.

ویژگیهایمالیاتهایتکلیفیوصول سریع،کمبودنهزینهویکمنبعاطلاعاتی برایمودیاندیگرازلحاظدستگاهوصول مالیاتبهشمارمیرود.

 

مالیاتهایتکلیفیحسبمقررات    

قانونمالیاتهایمستقیم

مالیاتمالالاجارهپرداختی

بهموجبتبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهایمستقیم،وزارتخانه ها،موسسات وشرکتهایدولتودستگاههایکهتمام یاقسمتیازبودجهانهابهوسیلهدولت تامینمی شود،نهادهایانقلاباسلامی، شهرداریها،شرکتهاوموسساتوابسته بهآنهاوهمچنینسایراشخاصحقوقی مکلفندمالیاتمستغلاتراازمالالاجارهای کهپرداختمیکنند،کسروظرف10روزبه ادارهامورمالیاتیمحلوقوعملکپرداخت ورسیدآنرابهموجرتسلیمنمایند، بنابرایندراجرایتبصرهمذکورمسوولین امورمالیاشخاصحقوقی )مهندسین مشاور) کهمستاجرملکیمیباشندمکلفند مالیاتاجارهپرداختیراکسروظرف مهلتمقرربهادارهامورمالیاتیمربوطه پرداختنمایند.

مالیاتحقوق

براساسماده 86 قانونمالیاتها پرداختکنندگانحقوقهنگامهرپرداخت یاتخصیصآنمکلفندمالیاتمتعلقراطبق ماده 85 محاسبهوکسروظرف30روز

ضمنتسلیمفهرستیمتضمننامونشانی دریافتکنندگانحقوقومیزانآنبهاداره امورمالیاتمحلپرداختودرماههایبعد فقطتغییراتراصورتدهند.

تبصره- پرداختهاییکهازطرفغیر ازپرداخت کنندگانمقرری،مزدوحقوق اصلیبهعملمیآید. پرداختکنندگان اینقبیلوجوهمکلفندهنگامهرپرداخت

مالیاتمتعلقرابدونرعایتمعافیت موضوعماده 84 اینقانونبهنرخهایمقرر در

/ 0 نظر / 27 بازدید