راهنمای پایان نامه نویسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به اهمیت مراعات اصول و قواعد یکسان در تدوین پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی، به کار بستن دقیق این شیوه نامه در تنظیم و تایپ پایان نامه و رساله ضروری است. گفتنی است دانشگاه از قبول پایان نامه/ رساله غیر منطبق بر این ضوابط خود داری می کند. ترتیب و موارد صفحات به شرح زیر است:

الف- روی جلد

جلد پایان نامه یا رساله باید مطابق با صفحه عنوان تهیه گردد(پیوست 1)

قابل ذکر است که جلد گالینگور پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد قرمز جگری و دکتری آبی سورمه ای است.

 

ب – صفحات مقدماتی

1- صفحه سفید

بعد از جلد و همچنین در آخر پایان نامه قبل از جلد صفحه سفید قرار می گیرد.

2- صفحه بسم ا...

این صفحه بعد از صفحه سفید قرار می گیرد و بایستی به شکل ساده و مشخص صفحه آرائی شود. از به کار بردن هر گونه کادر و تزئین در این صفحه خودداری شود.

3- صفحه عنوان :

به ترتیب شامل آرم دانشگاه ، مدیریت تحصیلات تکمیلی، نام دانشکده، نام گروه، عنوان پایان نامه ، نام و نام خانوادگی استاد یا استادان راهنما، نام و نام خانوادگی استاد یا استادان مشاور و نام و نام خانوادگی نویسنده و تاریخ تهیه پایان نامه می باشد. پیوست 1 ترتیب موارد ذکر شده را نشان می دهد.

4- صفحه تاییدیه اعضاء کمیته داوران (فرم الف)

این صفحه توسط اعضاء کمیته داوران امضا می شود برای آگاهی بیشتر به نمونه ای که در پوشه نمونه فرم ها آورده شده مراجعه شود. (نیازی به تهیه این صفحه توسط دانشجو نیست و دانشجو باید پس از دفاع، تکمیل شده آن را از گروه مربوطه دریافت کند و در یک نسخه پایان نامه، فرم اصلی و در بقیه نسخه ها کپی این صفحه آورده می شود). فرم الف و ب از گروه مربوطه پس از دفاع و تکمیل آن دریافت می شود و توسط دانشجو به آموزش دانشکده مربوطه داده تا برای انجام امور فارغ التحصیلی به آموزش کل و سپس به امور فارغ التحصیلان فرستاده شود. برای نمونه فرم ب در پیوست 5 آورده شده است.

5- صفحه تقدیم

این صفحه اختیاری است و اختصاص به ذکر نام فرد یا افرادی دارد که پایان نامه به ایشان تقدیم     می شود. اگر چه متن این صفحه به سلیقه شخصی بستگی دارد، اما با توجه به شئونات ملی و فرهنگ اسلامی کشور بایستی متن آن مورد تایید تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیز باشد.

6- صفحه سپاسگزاری

این صفحه اختیاری است. در این صفحه از افرادی که در انجام پایان نامه به نحو موثری همکاری نموده اند سپاسگزاری می شود.

7- صفحه چکیده

چکیده حداکثر دریک صفحه، شامل خلاصه ای از مسئله تحقیق، روش تحقیق، ابزار، مواد، نتایج حاصله و پیشنهادهای احتمالی است. در ضمن چکیده بایستی مختصر و مفید باشد. متن صفحه چکیده با فونت نازنین پر رنگ (12) و فاصله سطرها (1) واحد نگارش می شود.

8- صفحه فهرست مطالب

این صفحه شامل عناوین فصل ها و فهرست رئوس کلیه مطالب مندرج در متن پایان نامه می- باشد، که به ترتیب با عنوان و شماره صفحه همراه است.

تذکر: صفحاتی که قبل از صفحه فهرست مطالب می آید در این صفحه ذکر نمی شود.

عنوان صفحه با تیتر 12 وسط چین، موضوعات با فونت نازنین 12، سرفصل ها با فونت نازنین 12 پررنگ و فاصله سطور 1 واحد باشد.

فهرست نشانه های اختصاری

در صورت لزوم با توجه به متن پایان نامه جهت اطلاع خوانندگان فهرستی از علائم اختصاری همراه با معادل آنها تهیه می گردد. توجه شود که در متن پایان نامه در مرتبه اول از واژگان اصلی وپس از آن علائم اختصاری استفاده می شود.

ج – متن اصلی پایان نامه و فصل بندی

متن پایان نامه معمولاً با فصلی تحت عنوان مقدمه و کلیات شروع شده و با ارائه فهرست منابع و پیوست ها پایان می پذیرد.

تذکر:

اولین صفحه شماره دار پایان نامه صفحه مقدمه است، صفحات قبل از مقدمه با حروف الفبا شماره گذاری می شوند. شماره صفحات در سمت چپ بالای صفحه داخل کادر نوشته می شود.

قلم متن پایان نامه:  B Nazanin 14 یا B Mitra 14

عنوان اصلی: B Nazanin 14 یا B Mitra 14 پر رنگ

 عنوان فرعی با B Nazanin 13 یا B Mitra 13 پر رنگ

 فاصله سطور 5/1 تایپ شود.

 عنوان جداول و شکلها با B Nazanin 12 یا B Mitra 12  وسط چین و متن و اعداد جدول با توجه به اندازه جدول بین 10 تا 12 می باشد (فارسی: B Nazanin  یا B Mitra  و انگلیسی: Times New Roman). اسامی و کلمات لاتین در متن با Times new Roman و اسامی علمی به صورت ایتالیک می باشد. توجه داشته باشید که اندازه قلم کلمات انگلیسی باید دو شماره از کلمات فارسی کمتر باشد.

پایان نامه کارشناسی ارشد می تواند از 4 فصل  اصلی تشکیل شود که در زیر به آنها اشاره می- شود:

تبصره: پایان نامه می تواند حداکثر یک فصل مرتبط با موضوع علاوه بر فصلهای اصلی، به صلاحدید استاد راهنما اضافه گردد.

1- مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه اولین بخش پایان نامه می باشد وهدف از آن آشنائی خواننده با موضوع مورد تحقیق است، مطالب مندرج در مقدمه باید به نحوی باشد که با جملات بسیار ساده اهمیت مساله مورد تحقیق، اهداف و فرضیات تحقیق، محدودیت های تحقیق، چهارچوب نظری را مشخص نموده و با روش منطقی و هدف دار خواننده را به سوی موضوع مورد تحقیق هدایت نماید. ارائه تعریف واژه ها، متغیرها و بعضی دیگر از توضیحات در متن مقدمه باعث جذابیت آن خواهد شد. مقدمه بین 3 تا 5 صفحه است.

در قسمت کلیات، مطالب مورد نیاز برای مبانی نظری و تعاریف و مفاهیم مورد نیاز برای شناساندن موضوع مطرح می شود. تعداد صفحات در این فصل باید تناسب با سایر فصل های پایان نامه داشته باشد.

 

2- فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

در این فصل نویسنده نسبت به ارائه و بحث پیرامون نظرات محققینی که در پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است اقدام می نماید، این قسمت بایستی حتی الامکان به طور خلاصه وحاوی مطالب کلی باشد. ضمناً ذکر نام نویسنده مورد نظر و سال تحقیق او نیز در متن ضروریست. برای ارجاء در متن پایان نامه به ترتیب نام خانوادگی نویسنده و سال آورده می شود. توجه شود منظور از ارائه این فصل صرفاً به نقل قول از مراجع و منابع مختلف نیست، بلکه باید همراه با خلاصه ای از این نظرات و بحث کلی باشد به نحوی که خواننده را ارضاء نماید.

مطالب این فصل را به دو صورت می توان رفرنس داد:

زمردیان در سال 1376 بادهای 120 روزه سیستان را به عنوان مهمترین عامل فرسایش خاک معرفی کرد.

و یا

بادهای 120 روزه سیستان مهمترین عامل فرسایش خاک است (زمردیان، 1376).

توجه داشته باشید که از استفاده هم زمان هر دو نوع رفرنس ذکر شده در فوق پرهیز گردد.

در مورد رفرنس های انگلیسی:

طوفان های گرد و خاک یکی از پدیده های جوی هستند که در بسیاری از عرصه های بیابانی و مناطق خشک دنیا گسترش دارند(Wetphal, 2006).

و یا:

Wetphal در سال 2006 طوفان های گرد و خاک را یکی از پدیده های جوی معرفی کرد که در بسیاری از عرصه های بیابانی و مناطق خشک دنیا گسترش دارند.

اگر تعداد نویسندگان دو نفر باشند، بین نام خانوادگی آنها " و " و اگر بیش از دو نفر باشند، نام خانوادگی نویسنده اول را نوشته و " و همکاران" در ادامه نوشته می شود. در مورد رفرنمنابع انگلیسی نیز اگر تعداد نویسندگان دو نفر باشند، بین نام خانوادگی آنها "and " و اگر بیش از دو نفر باشند، نام خانوادگی نویسنده اول را نوشته و " et al." در ادامه نوشته می شود.

3-فصل سوم: مواد وروشها

در این فصل روش انجام آزمایشات، مدل سازی، حل معادلات و ... مورد بحث قرار می گیرد و محقق روشهای جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها را گزارش می کند. توجه شود که یکی از قسمت های  اعظم گزارش تحقیقی شما این فصل  می باشد.

4-فصل چهارم: نتایج و بحث

در این فصل نتایج کلی حاصل از تحقیق توضیح داده می شود، این نتایج می تواند به صورت نمودار، جدول یا تصاویر نیز باشد. بحث در مورد نتایج بدست آمده و استنباط حاصله، پیشنهادها در زمینه موضوع برای پژوهشگران بعدی از جمله مواردی است که در این فصل ارائه می شود. قسمت اعظم گزارش تحقیقی شما در این قسمت قرار می گیرد.

6- فهرست منابع

در این قسمت نویسنده باید فهرستی از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن پایان نامه مانند (کتاب، مقاله، مصاحبه و اینترنت) را به شرح زیر ارائه نماید.

صفحات فهرست منابع در انتهای متن پایان نامه و قبل از پیوست ها ارائه می شود. به نکات و مثال های ذیل توجه کنید:

1-    در فهرست منابع، نخست منابع فارسی و متعاقب آن منابع لاتین آورده شود.

2-    در بخش منابع از شماره دادن به آنها اجتناب کنید و منابع بر اساس ترتیب حروف الفبای نام نویسنده در فهرست منابع قید شود.

نکته 1 : در صورتیکه از یک نویسنده چندین منبع مورد استفاده قرار گیرد ترتیب درج آنها بر اساس سال انتشار از قدیم به جدید می باشد همچنین در صورتیکه مقالات مشترک و منفرد از یک نویسنده ارائه شود مقالات منفرد ابتدا و سپس مقالات مشترک به ترتیب حروف الفبا نام نویسندگان بعدی مرتب می شوند.

3-    در صورتیکه یک منبع مورد استفاده، فضایی بیش از یک سطر را به خود اختصاص دهد، سطر های بعدی باید دارای تورفتگی به اندازه 4 فاصله (Space ) باشند.

4-    اندازه و نوع فونت منابع به ترتیب 12 و  Times New Roman برای منابع انگلیسی و 14 و BMitra  یا BNazanin برای منابع فارسی است.

5-    در استناد به منابع دارای مؤلف انگلیسی، ابتدا نام خانوادگی مؤلف به صورت کامل و سپس حرف اول نام کوچک آنها (به صورت Bold) آورده می شود (برای مثال Thelwall, M.)

6-    منابع باید از مقالات چاپ شده یا آنهایی که برای چاپ انتخاب شده اند انتخاب گردند. اگر مقاله برای چاپ پذیرفته ولی هنوز چاپ نشده است باید به هنگام اشاره به آن پس از نام مجله مربوطه عبارت (زیر چاپ= in press ) در داخل پرانتز ذکر شود.

7-    در درج عنوان منابع لاتین و همچنین کلمات خاص، حرف اول آنها باید به صورت بزرگ (Capital) و تمامی نام‌های علمی گیاهان و باکتری ها و ... به صورت ایتالیک نوشته می شوند.

8-    حرف اول تمام کلمات عنوان کتب انگلیسی را بزرگ می نویسند همچنین عنوان کتب هم فارسی و هم انگلیسی باید به صورت ایتالیک آورده شود و لزومی به تغییر اندازه یا ایتالیک کردن عنوان مقاله یا عنوان یک فصل از کتاب نمی‌باشد.

9-    اسامی مجلات باید به طور کامل و لزوماً به صورت ایتالیک نوشته شوند.

10- در صورتیکه فقط چکیده مقاله در اختیار می باشد در پایان منبع ذکر کلمه چکیده (abs یا Absract) ضروری است.

11-از ارجاع دادن به گزارش طرح های تحقیقاتی که هنوز به چاپ نرسیده اند و منابع اینترنتی خوداری شود.

12-در داخل متن پروپوزال و پایان نامه، منابع انگلیسی به انگلیسی ارجاع داده شوند (از ارجاع دادن منابع انگلیسی به صورت فارسی و پانویس آنها به صورت انگلیسی خودداری شود).

13-در قسمت مرور منابع پایان نامه یا پروپوزال به دو صورت می توان رفرنس داد. به مثالهای زیر توجه کنید.

زمردیان در سال 1376 بادهای 120 روزه سیستان را به عنوان مهمترین عامل فرسایش خاک معرفی کرد.

و یا:

بادهای 120 روزه سیستان مهمترین عامل فرسایش  خاک است (زمردیان، 1376).

توجه داشته باشید که از استفاده هم زمان هر دو نوع رفرنس ذکر شده در فوق پرهیز گردد.

در مورد رفرنس‌های انگلیسی:

طوفان‌های گرد و خاک یکی از پدیده‌های جوی هستند که در بسیاری از عرصه‌های بیابانی و مناطق خشک دنیا گسترش دارند (Wetphal, 2006).

و یا:

Wetphal در سال 2006  طوفان های گرد و خاک را یکی از پدیده های جوی معرفی کرد که در بسیاری از عرصه‌های بیابانی و مناطق خشک دنیا گسترش دارند.

اگر تعداد نویسندگان دو نفر باشند، بین نام خانوادگی آنها "و" و اگر بیش از دو نفر باشند، نام خانوادگی نویسنده اول را نوشته و "همکاران" در ادامه نوشته می شود. در مورد منابع انگلیسی نیز اگر تعداد نویسندگان دو نفر باشند، بین نام خانوادگی آنها "and" و اگر بیش از دو نفر باشند، نام خانوادگی نویسنده اول را نوشته و " et al." در ادامه نوشته می شود.

14- در صورتیکه تعداد نویسندگان بیش از 6 نفر باشند، در فهرست منابع فقط نام نخستین نویسنده و به دنبال آن همکاران یا در انگلیسی "et al.," قرار می‌گیرد.

 

مثالهایی از منبع نویسی در پروپوزال و پایان نامه:

1- ارجاع به مقاله:

نام خانوادگی نویسنده (فونت پررنگ)، حرف اول نام نویسنده با فونت پررنگ (بعد از آن نقطه). اگر نام نویسنده از چند کلمه تشکیل شده باشد حرف اول هر کلمه را نوشت و بعد از آن نقطه گذاشت (در این صورت بین نقطه و حرف بعدی فاصله قرار نمی گیرد). سال انتشار اثر (بعد از آن نقطه)، عنوان اثر (بعد از آن نقطه) عنوان مجله، محل نشر و ناشر (بین محل نشر و ناشر دو نقطه: و در پایان نقطه قرار گیرد). در ضمن شماره مجله و صفحات آن (در مورد مقاله سمینار این موارد ضروری نیست) نیز در انتها آورده شود.

تذکر: (در قسمت شماره مجله شماره اول، جلد (VOL) مجله است و شماره داخل پرانتز،  شماره (NO) مجله است.

1-1- استناد به مقالات دارای یک مؤلف:

الف- فارسی

صفاری، م. 1381. اثر روش های متفاوت شخم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام آفتابگردان. فصلنامه پژوهش و سازندگی، 57: 30-38

ب- انگلیسی

Cousens, R. 1991. Aspects of the design and interpretation of competition (interference) experiments. Weed technology, 5(4): 30-38.

1-2- استناد به مقالات دارای دو مؤلف:

الف- فارسی

شریعتی، م. و طهماسب، آ. 1381. بررسی تأثیر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب بذر گیاه بومادران. فصلنامه پژوهش و سازندگی، 57: 3-7

 

ب- انگلیسی

Golestani, A. S. and Assad, M. T. 1998. Evaluation of four screening techniques for drought resistance and their relationship to yield reduction ratio in wheat. Euphytica, 19: 293-299.

 

1-3- استناد به مقالات بیش از دو مؤلف

الف- فارسی

یزدی صمدی، ب.، مجنون حسینی، ن. و پیغمبری، س. ع. 1383. بررسی مقاومت به سرما در ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris medic). مجله نهال و بذر، 23: 20-38.

ب- انگلیسی

Sio- se mardeh, A., Ahmadi, A., poustini, k. and Mohammadi, V. 2006. Evaluation of drought resistance indices under various environmental condition. Field crops research, 98: 222-229.

2- ارجاع به کتاب:

2-1- ارجاع به کتاب کامل

الف- فارسی

نام خانوادگی نویسنده (به دنبال آن کاما "،" قرار می گیرد) حرف اول نام نویسنده (بعد از آن نقطه). توجه: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده به صورت پر رنگ (Bold) در می آید.) سال انتشار اثر(بعد از آن نقطه)، عنوان اثر (بعد از عنوان نقطه قرار می گیرد. توجه: در عنوان کتاب لاتین، حروف اول هر کلمه بصورت بزرگ تایپ گردد). شماره چاپ کتاب (به دنبال آن کاما "،" قرار می گیرد). محل نشر و ناشر(بین محل نشر و ناشر دو نقطه قرار می گیرد و بعد از ناشر نقطه قرار می گیرد)  و در نهایت تعداد کل صفحات و یا صفحات مورد استفاد می آید.

نمونه های زیر را ملاحظه نمایید:

کافی، م.، راشد محصل، م.ح.، کوچکی، ع. و ملافیلابی، ع. 1381. زعفران: فناوری تولید و فرآوری. چاپ اول، مشهد: انتشارات زبان و ادب، 425 ص.

کافی، م.، راشد محصل، م.ح.، کوچکی، ع. و ملافیلابی، ع. 1381. زعفران: فناوری تولید و فرآوری. چاپ اول، مشهد: انتشارات زبان و ادب، صفحات 23 تا 43.

ب- انگلیسی

Ashraf, M. and Harris P. J. C. 2005. Abiotic Stresses: Plant Resistance through Breeding and Molecular Approches. First Edition, New York: Haworth press Inc, PP: 341-352.

 

Sumerfield, R. T. and Roberts, E. H. 1985. Grain Legume Crops., 480p. London: Mackys of chatham, kent, London , 480p.

 

2-2- ارجاع به یک فصل از کتاب مرجع:

نام مؤلف اثر- سال انتشار- نام فصل/مقاله- نام ویراستار (ان) (همراه با ذکر کلمه editors ((eds در پایان آن) - عنوان کتاب (ایتالیک)- شماره چاپ- محل نشر- ناشر- شماره صفحات

Choukr-Allah, R., Jones, G. W. and Kenny, L. 1992. The potential economic use of halophytes for agricultural development of southern Morocco. In squires, V. R. and Ayoub, A. T. (eds). Halophets as a Resource for Livestock and for Rehabilitation of Degarded Lands. 3rd Edition, Netherlands: Kluwer academic Publishers, PP: 259-261.

2-3- ارجاع به کتاب ترجمه شده:

در کتاب ترجمه شده، ذکر ترجمه داخل پرانتز بعد از عنوان کتاب ضروری است.

کافی، م.، کامکار، ب. و مهدوی دامغانی، ع. 1382. واکنش های گیاهان زراعی به محیط رشد (ترجمه). چاپ اول، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، صفحات 200 تا 202.

3- استناد به اثر بدون مؤلف

الف- فارسی

نام  سازمان پدید آورنده اثر- سال انتشار-عنوان کتاب / موضوع- شماره چاپ/شماره جلد- محل نشر-ناشر-تعداد صفحه.

شرکت جغرافیایی و کارتوگرافی ایران. 1365. اطلس جاده های ایران. تهران.

مرکز اسناد ملی ایران. 1383. مقدمات تکنولوژی آموزشی- تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، 180 ص.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.1380. حد مجاز آلودگیهای میکربی در فرآورده‏های شیر شماره 2406. چاپ دوم.

ب- انگلیسی:

UNITED NATIONS (UN). 1998. Commission on sustainable Development. Strategic Approaches to fresh water management. Report of the secretary General. New York: UN, 14p.

4- ارجاع به پایان نامه

در استناد به پایان نامه دانشگاهی باید عناصر اطلاعاتی زیر را به ترتیب درج نمود

نام خانوادگی، خلاصه نام تهیه کننده. سال خاتمه. عنوان پایان نامه. مقطع تحصیلی. نام دانشکده و دانشگاه.

الف- فارسی

ملک زاده، م. ر. 1377. بررسی بیولوژی میتوز برگ مرکبات و شناسایی دشمنان طبیعی آن در استان خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران.

ب- انگلیسی

Kilinc, B. 2003. A Study on marination of sardine (sardine pilchardus) fillete and its shelf life. Ph.D thesis. Izmir Turkey, Ege university, institute of fish processing technology.

5- ارجاع به مجموعه مقالات چاپ شده کنفرانس ها:

منظور کتاب هایی است که مقالات کامل یا خلاصه مقاله هایی را که در در یک کنفرانس ارائه شده اند چاپ می کنند در شیوه استناد به مجموعه مقالات کنفرانس ها، عناصر اطلاعاتی زیر باید مورد توجه قرار گیرد.

نام خانوادگی، نام مؤلف (مؤلفین). سال انتشار مجموعه مقالات. عنوان مقاله. نام کنفرانس (ایتالیک). روز، ماه و سال، تاریخ برگزاری کنفرانس، نام شهر، کشور برگزار کننده کنفرانس، شماره صفحات.

Siadat, H., Bybordi, M. and malakouti, M.j. 1997. Salt- affected soils of Iran: a country report. Proceeding of international symposium on "Sustainable management of salt affected soils in the Arid Ecosystems". March 2-5, 1997, Cario, Egypt. PP: 124-132.

 

نکته: هنگامی که چندین مقاله از کتاب مجموعه مقالات استفاده شده می‌بایست، ویراستار یا گردآورنده کتاب را به منزله نویسنده در نظر گرفت. در این صورت خواهیم داشت:

شیرازی، ح (گرد آورنده). 1380. مجموعه مقالات اولین همایش سراسری اطلاع رسانی نیروهای مسلح. تهران: انتشارت دانشگاه مالک اشتر.

Thorndike,R.L (ED). 1971. Educational measurement (2 end ED). American council on Education Washington D.C.

 

 

نکته: اگر نویسنده یا نویسندگان مشابه دارای دو کتاب یا مقاله یا بیشتر در یک سال باشند، برای تفکیک و تشخیص بهتر به ترتیب با حروف الفبای فارسی یا لاتین مشخص گردند.

به طور مثال علوی در سال 1378 دارای دو کتاب است. به منظور رفرنس دادن مطالبی که از یکی از این کتاب ها در متن پایان نامه آمده، می بایست در انتهای متن "(علوی، 1378-الف)" قید شود. در فهرست منابع نیز به همین صورت با حروف الفبا دو کتاب قابل تفکیک باشند. برای منابع انگلیسی از حروف لاتین استفاده می شود.

در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از 5 نفر باشد، تنها نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده اول می آید و به جای سایر نویسنده ها کلمه "و همکاران" در مورد رفرنس فارسی و "and et al." برای رفرنس های انگلیسی آورده می شود.

 

شیوه استناد به منابع اینترنتی:

در استناد به منابع اینترنتی بایستی مواردی از قبیل : مولف، یا پدید آورنده اثر، عنوان مدرک، عنوان مرکز یا سازمان انتشار دهنده، تاریخ انتشار و آدرس سایت گنجانده شود. در ضمن چون هر لحظه ممکن است نشانی یک سایت تغییر کند ضروری است، تاریخ مشاهده نیز قید شود. البته شیوه نامه های متعددی در استناد به منابع الکترونیکی تدوین شده مانند : NLM، APA , MLA ضمناً برای استناد به منابع اینترنتی ازقبیل کتاب و مجموعه مقالات طبق نمونه زیر عمل شود.

کتاب و مجموعه مقالات:

نام خانوادگی، اول نام مولف (بصورت پر رنگ)، عنوان کتاب، محل نشر: ناشر، تاریخ انتشار، تاریخ آخرین ویرایش( در صورت موجود بودن).[ نوع رسانه] ، < نشانی دسترسی > ، [ تاریخ مشاهده]

Rijsberjen , C. J ."Information Retrieval". London: Butterworth's. 1976. 17 Aug 1999. [Online] < http:www.dcs.gla.ac.uk/ketih/preface.htm1> [12 Feb 2004]

 

راهنمایی در مورد ترکیب ظاهری پایان نامه ( امور فنی)

یک پایان نامه خوب باید دارای شکل و قطع مناسب و ظاهری آراسته باشد، نویسنده پایان نامه باید در مواردی از قبیل: املاء و انشاء صحیح کلمات، به کاربردن اصول و قواعد نگارش، ویرایش قبل از نگارش و... توجه و دقت کافی مبذول دارد. اگرچه نگارش پایان نامه در هر نرم افزار فارسی نگار قابل چاپ است ولی در عین حال دانشجویان بایستی از برنامهWord XP  یا Word 2003 با فونت  B Nazanin 14 یا B Mitra 14 و فاصله سطرها 5/1 برای تدوین پایان نامه استفاده کنند.

 

نوع کاغذ

اندازه رسمی کاغذ برای نگارش پایان نامه کاغذ A4 می باشد. دانشجویان می توانند متن کامل پایان نامه را قبل از تایپ بر روی کاغذ A4 و به همان ترتیبی که می خواهند نگارش نمایند و پس از اطمینان از این که مطابق با استانداردهای تعیین شده باشد نسبت به تایپ آن اقدام کنند.

 

حاشیه صفحات

حواشی صفحات بایستی از سمت راست 5/3، و از بالا 3/3، سمت چپ 3 و پایین 7/2 سانتیمتر باشد. این حاشیه ها در تمام صفحات پایان نامه فارسی ثابت است. فاصله سطرها در هر صفحه 5/1 واحد باشد و به این ترتیب در هر صفحه پایان نامه 1 تا 20 سطر می تواند قرار گیرد. برای اطلاع از نحوه تنظیم حواشی صفحات به نمونه آورده شده در پیوست 3 مراجعه شود.

شماره گذاری صفحات

هیچ کدام از صفحات قبل از فهرست ها شماره گذاری نمی شوند. صفحات « فهرست ها» با حروف ابجد ( الف، ب، و...) شماره گذاری می شوند. در متن انگلیسی این صفحات «با حروف رومن» شماره گذاری می شوند. شماره گذاری با اعداد از اولین صفحه «مدخل» (مقدمه و کلیات) آغاز می شود وتا آخرین صفحه ادامه می یابد. شماره صفحات در سمت چپ و بالای صفحه درج می شود. کلیه صفحات متن اصلی منابع و ضمائم پایان نامه باید شماره گذاری شوند.

 

شماره گذاری موضوعات

موضوعات اصلی پایان نامه به چند فصل و هر فصل به چند « بخش» تقسیم می شود. صفحه اول هر فصل باید از خط سوم شروع شود. هر یک از بخشهای هر فصل با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا شده اند، مشخص می شود. عدد سمت چپ بیانگر شماره فصل و عدد سمت راست شماره ترتیب بخش مورد نظر است. در صورتی که هر بخش دارای زیر بخش باشد، شماره هر زیر بخش در سمت راست عدد فوق قرار می گیرد. به عنوان مثال اگر برنامه ریزی پویا دومین زیر بخش از بخش چهارم و فصل سوم باشد، بصورت :    2-4-3- برنامه ریزی پویا     نوشته خواهد شد.

 

شماره گذاری اشکال و جداول

عنوان جدول در بالای آن و عنوان تصاویر، نمودارها و اشکال در زیر آنها به صورت وسط چین نوشته می شود. شماره گذاری اشکال و جداول نیز از همان قانون بالا تبعیت می کند. به عنوان مثال هفتمین شکل در فصل دوم به صورت (شکل 7-2 نمودار تغییرات) نوشته می شود. دقت شود شماره گذاری جداول و اشکال مستقل از یکدیگر است.

 

شماره گذاری ضمائم

ضمائم پایان نامه و رساله با حروف ابجد نام گذاری می شوند. (ضمیمه الف یا ضمیمه ب) و شماره گذاری ضمائم به همان ترتیب متن اصلی پایان نامه/ رساله می باشد. اشکال و جداول موجود در هر ضمیمه نیز با توجه به ضمیمه مربوطه شماره گذاری خواهد شد. به عنوان مثال دومین جدول در ضمیمه الف بصورت زیر نوشته می شود:     (جدول2- الف)

 

شماره گذاری روابط و فرمول ها

هر رابطه که در متن باشد با دو شماره که با خط  فاصله از یکدیگر جدا می شوند مشخص می- گردد. عدد سمت چپ بیانگر شماره فصل و عدد سمت راست شماره رابطه مورد نظر است. مثلاً دهمین رابطه در فصل هفتم  به صورت (10-7) نوشته می شود، روابطی که در ضمایم آمده است با توجه به حروف ابجد آن ضمیمه، شماره گذاری می شود. مانند: (2- الف). دانشجو می بایست مقاله را تحت چهارچوب و روال مجله هایی که با نظر استاد راهنما انتخاب می نماید تهیه کند.

 

نحوه تنظیم روی جلد، صفحه عنوان و صفحه چکیده به زبان انگلیسی

لازم است در آخر پایان نامه و بعد از صفحات فارسی و از چپ به راست به ترتیب روی جلد، صفحه سفید، صفحه عنوان و چکیده پایان نامه به زبان انگلیسی قرار گیرد در ضمن حاشیه صفحات، از سمت چپ 4 و از سمت راست، بالا و پایین هر کدام 3 سانتیمتر باشد و صفحه چکیده حداکثر در یک صفحه تایپ شود. عنوان چکیده با Times New Roman 14   پر رنگ و متن لاتین چکیده با Times New Roman13  تایپ شود.

نمونه صفحه عنوان انگلیسی به عنوان راهنما در پیوست 2 است.

 

پیوست ها

نامه ها، نمونه ها و پرسشنامه ها، مطالب مکمل، روشهای آزمایشگاهی، آمار و ارقام و غیره که به نحوی مورد استفاده قرار گرفته اند به صورت پیوست های جداگانه و در صورتی که دارای موضوع مختلف باشند، دسته بندی شده و تحت عنوان پیوست یک، دو و ... آورده می شوند. اگر در موقع نگارش متن رساله لازم باشد که به این پیوست ها اشاره یا مراجعه شود، درج شماره پیوست در داخل پرانتز الزامی است. آرایش صفحات پیوست ها همانند بقیه صفحات متن صورت می گیرد.

 

چند نکته تکمیلی

-   اولین سطر هر بند (پاراگراف) با 5/0 سانتی متر تو رفتگی نسبت به کادر اصلی شروع می- شود، بجز بند شروع هر عنوان اصلی یا فرعی.

-   فاصله بین دو بند برابر فاصله معمولی بین دو سطر است.

-   عنوان های فرعی از بند کادر اصلی بدون تو رفتگی شروع می شود.

-   نقل قول طولانی ( بیش از سه سطر)، با کادری که از هر دو طرف کادر اصلی به اندازه هشت حرف فاصله داشته باشد، تایپ می شود و فاصله سطر های آن، نصف فاصله سطرهای معمولی خواهد بود و معمولاً به صورت مورب مشخص می شود.

-   جدول ها و تصویرها در متن پایان نامه، به طور جداگانه و به صورت مسلسل شماره گذاری می شوند.

-   توصیه می شود که شماره گذاری عنوان های فرعی با دو یا چند عدد صحیح که با خط تیره از هم جدا می شوند، صورت پذیرد.

-   فاصله بالا نویسی جدول تا سطر قبلی و زیر نویسی شکل تا سطر بعدی برابر 1 واحد در نظر گرفته می شود.

-   جهت نمایش مراحل مختلف یک فرایند یا آزمایش، شماره های مراحل در اول سطر درج شده، سپس یک خط تیره (-) و به دنبال آن متن درج می گردد.

 

ارائه پایان نامه به دانشگاه

پس از تدوین پایان نامه مطابق با راهنمای صفحات قبل لازم است نسبت به صحافی پایان نامه و تکثیر آن با چاپگر لیزری و همچنین تهیه لوح فشرده از پایان نامه اقدام گردد. در زیر نحوه تکثیر و ارائه لوح فشرده آورده شده است.

مراحل تحویل پایان نامه صحافی شده و تهیه لوح فشرده (CD):

-   لازم است دانش آموختگان کارشناسی ارشد 8 نسخه و دکتری 9 نسخه پایان نامه صحافی شده را تهیه و ارائه نمایند. دانشجویان دارای 2 استاد راهنما می بایست یک نسخه اضافی تهیه نماید، همچنین افرادی که 2 استاد مشاور دارند یک نسخه دیگر هم نیاز است.(به تحصیلات تکمیلی دانشگاه  3جلد، کتابخانه دانشگاه، دفتر گروه، امور مالی و اساتید راهنما و مشاور هر کدام یک جلد تحویل گردد).

-   تهیه 3 عدد لوح فشرده (CD) از متن کامل پایان نامه (شامل متن، عکس، جداول، نمودارها چکیده به زبان فارسی وانگلیسی) برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری الزامی است که بایستی در قالب PDF وWord درون یک Folder به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارائه شود.

-   لوح فشرده (CD) از متن پایان نامه را پس از اصلاح نهایی پایان نامه و تأیید تحصیلات تکمیلی دانشگاه همراه با قاب محافظ تهیه و به ترتیب نام، نام خانوادگی، رشته تحصیلی و تاریخ دفاع از پایان نامه بر روی آن درج شود.

 

/ 2 نظر / 260 بازدید
سحر

سلام وبلاگ شما را ديدم قالب ومطالب قشنگي داشت براي افزايش بازديد وبلاگت مي توني به آدرس زير ثبتش کني تا منم بتونم هر روز بهت سر بزنم محلي که وبلاگتو ثبت مي کني بزرگترين دايرکتوري وبلاگ نويسان است و فوق العاده پر بازديد.

<<<<<< hostexhibition.com

با سلام به شما دوست عزيز : از سايت من ديدن کنيد براي شما يک پيشنهاد خوب دارم تبديل و بلاگ شما به سايت دائمي هاستينگ رايگان هديه ما به شما با من در تماس باشين يا هو اي دي host_iran هاست,هاست رايگان,هاستينگ,فروش هاست,خريد هاست,سرور مجازي,وي پي اس ---------------------------------------------------- يک سايت جديد براي اپلود فايل ها و عکس ها بدون محدوديت مي توانيد عضوش بشين و تا يک ترا بايت فضاي رايگان داشته با شيد تازه در ازاي دانلود هر فايلتون هم و يا معرفي زير گروه که عضو ويزه سايت شوند پول در بيارين و تا روزانه 20 دلار در امد داشته باشين .... براي دانلود از لينک هاتون لينک مستقيم تو وبلاگتون بزاريد و کلي امکانات ديگه دوست داشتين حتما به ما سر بزنيد با تشکر[گل] [گل]